Dra J. Bělohlava - Podrobné mapy zemí Koruny české, 1 : 75 000, 1909 - 1914

Geograf a kartograf Josef Bělohlav (1882, Bavorov – 1935, Praha) vystudoval geografii na pražské univerzitě, kde krátce působil jako asistent Václava Švambery v geografickém ústavu. Většinu svého života byl ovšem nakladatelským redaktorem. Sám vydal vlastním nákladem ve spolupráci se svou ženou v Praze na Vinohradech např. Systematickou monografii měst, městeček a památných míst zemí Koruny české. Vlastivědný sborník s textem, mapami a fotografiemi (1910–1914). Velmi významné jsou ovšem jeho řady turistických průvodců spojených s mapami. Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české vydávalo od roku 1909 Topičovo nakladatelství, tiskla Unie. Průvodce, kterého si měl uživatel poskládat z jednotlivých postupně vydávaných sešitů, byl rozdělen na sekce. Klad listů neodpovídá mapě III. vojenského mapování, i když samotná mapa z ní vychází. Mezi rokem 1909–1914 vyšlo 53 sešitů. Edici rozplánovanou na 156 částí se tedy dokončit nepodařilo. Její vydávání přerušila I. světová válka.

klad mapových listů map zemí Koruny české J. Bělohlava

Přehledka kladu listů. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

Bělohlavovy Podrobné mapy představují jeden z významných edičních podniků, prostřednictvím kterých se renomovaná nakladatelství od přelomu 19. a 20. století obracela na širokou veřejnost. Šlo o původní práce vysoké odborné i grafické úrovně. Bělohlavovy Podrobné mapy, byly v samostatné podobě doporučovány „k vyvěšení do místností školních, obecnách, úředních, spolkových, nádražních atd.“ O jejich oblibě a rozšíření svědčí počty jednotlivých sešitů dochované v řadě mapových sbírek České republiky. Dosud těmto – z hlediska historiků a historickžch kartografů příliš mladým – mapám s doprovodným textem nebyla věnována pozornost. Vypovídat ovšem mohou nejen o zobrazené a popsané krajině a turistické infrastruktuře počátku 20. století, o úrovni kartografické produkce a dobového tisku své doby, ale i o nakladatelských strategiích v oblasti vydávání turistických průvodců a praktických map a v neposlední řadě o každodenním životě (značný prostor byl věnován reklamě).

Každý sešit sestával

Na základě studia v Mapové sbírce Historického ústavu Akademie věd ČR, Sbírce map a plánů Národního archivu a v soukromých sbírkách se podařilo shromáždit pravděpodobně všechny svazky, které byly vydány. Čtyřicet devět svazků pokrývá území Čech, zejména východních, středních a jižních a česko-moravské pomezí, pouze tři jsou výslovně moravské (Vysočina a okolí Brna) a jeden svazek byl věnován Luhačovicku. Zdigitalizovány byly ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech a jejich přehled zde předkládáme.

Text: Mgr. Eva Chodějovská, Ph. D.

Literatura: